onDEX Community

Cover image for Hướng dẫn chạy node Archway
I'm Duy
I'm Duy

Posted on • Updated on

Hướng dẫn chạy node Archway

Archway là một nền tảng hợp đồng thông minh tặng thưởng cho các nhà phát triển - mở ra các dApp thế hệ tiếp theo.

Được xây dựng dựa trên Cosmos, Archway tích hợp nguyên bản giao thức Inter-Blockchain Communication (IBC), cho phép bạn gửi và nhận tài sản kỹ thuật số với các chuỗi hỗ trợ Cosmos khác.

Vui lòng gửi biểu mẫu nếu bạn muốn trở thành validator trên Archway.

1/ Yêu cầu cấu hình

 • CPU: 4 theads
 • RAM: 8GB
 • Storage: SSD 200GB+

2/ Cài đặt

Sử dụng lệnh sau để cài đặt node:

wget -q -O archway.sh https://api.ondex.app/archway.sh && chmod +x archway.sh && sudo /bin/bash archway.sh
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Đặt tên cho nút của bạn và tên cho ví, sau đó đợi quá trình cài đặt hoàn tất.

Sau đó thực hiện lệnh sau:

source $HOME/.bash_profile
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Tạo ví và nhớ lưu lại pharse key giống như ảnh dưới.

archwayd keys add $WALLET
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Image description

Nhận token trong discord, ở mục faucet theo cú pháp: !faucet địa_chỉ_ví

Sau khi đồng bộ hóa hoàn toàn, hãy kiểm tra số dư, nếu mọi thứ đều ổn, hãy chuyển sang bước tiếp theo.

archwayd q bank balances ADDRESS
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Image description

Tạo trình xác thực:

archwayd tx staking create-validator \
 --amount 9000000uaugust \
 --from $WALLET \
 --commission-max-change-rate "0.01" \
 --commission-max-rate "0.1" \
 --commission-rate "0.01" \
 --min-self-delegation "1" \
 --pubkey $(archwayd tendermint show-validator) \
 --moniker $NODENAME \
 --chain-id $CHAIN_ID \
 --gas 300000 \
 --fees 3uaugust
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

3/ Một số lệnh cần biết

 • Bạn có thể kiểm tra logs bằng lệnh:
docker logs -n 100 archway
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • Kiểm tra trạng thái của node:
curl localhost:26657/status
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • Kiểm tra đồng bộ hóa nút, nếu kết quả false - node đã được đồng bộ hóa
curl -s localhost:26657/status | jq .result.sync_info.catching_up
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • Nhận địa chỉ của bạn
archwayd keys show $WALLET --bech val -a
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • Liên kết nhiều mã thông báo hơn (nếu bạn muốn tăng cổ phần xác thực của mình, bạn nên liên kết nhiều hơn với địa chỉ người định giá của bạn):
archwayd tx staking delegate YOUR_VALOPER_ADDRESS 10000000uaugust --from $WALLET --chain-id $CHAIN_ID --fees 5000uaugust
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • Danh sách trình xác thực đang hoạt động
archwayd tx staking delegate YOUR_VALOPER_ADDRESS 10000000uaugust --from $WALLET --chain-id $CHAIN_ID --fees 5000uaugust
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • Danh sách trình xác thực không hoạt động:
archwayd query staking validators --limit 2000 -o json | jq -r '.validators[] | select(.status=="BOND_STATUS_UNBONDED") | [.operator_address, .status, (.tokens|tonumber / pow(10; 6)), .description.moniker] | @csv' | column -t -s"," | sort -k3 -n -r
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Discussion (0)