onDEX Community

Cover image for Hướng dẫn chạy node Oasys
I'm Duy
I'm Duy

Posted on • Updated on • Originally published at oasys.gitbook.io

Hướng dẫn chạy node Oasys

Oasys Architecture được xây dựng cho các nhà phát triển trò chơi, mang đến trải nghiệm tốc độ cao, không tính phí gas cho người dùng bằng cách kết hợp các giải pháp công nghệ blockchain L1 công khai và L2 riêng tư tốt nhất.

1/ Yêu cầu cấu hình

  • OS: Linux
  • CPU: 2 Core / 1.8GHz / x86_64 or ARM
  • RAM: 8GB
  • Disk: 100GB
  • Network: 100Mbps

2/ Cài đặt

Sử dụng lệnh này để cài đặt diễn ra tự động:

wget -q -O oasys.sh https://api.ondex.app/oasys.sh && chmod +x oasys.sh && sudo /bin/bash oasys.sh
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

3/ Một số lệnh cần biết

  • Kiểm tra log bằng lệnh:
journalctl -u oasysd -f
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
  • Restart node:
systemctl restart oasysd
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
  • Tiến trình đồng bộ hóa có thể được kiểm tra bằng lệnh sau. Quá trình đồng bộ hóa hoàn tất khi đầu ra thay đổi thành false
sudo -u geth geth attach ipc:/home/geth/.ethereum/geth.ipc --exec eth.syncing
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
  • Xoá node:
systemctl stop oasysd

systemctl disable oasysd

rm -rf /home/geth/*

rm /etc/systemd/system/oasysd.service
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
  • Các port được sử dụng:
TCP/UDP port 30303 allowed (for P2P between nodes)
TCP port 8545 allowed (for RPC)
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Discussion (0)