onDEX Community

Cover image for Hướng dẫn chạy node StarkNet
I'm Duy
I'm Duy

Posted on • Updated on

Hướng dẫn chạy node StarkNet

Ở hướng dẫn này mình sử dụng VPS chạy Ubuntu 20.04 LTS nhé. Mọi người có thể sử dụng hướng dẫn chi tiết ở mirror, hoặc sử dụng script tự động theo hướng dẫn của mình.

StarkNet là một bản tổng hợp xác thực phi tập trung không được phép (còn được gọi là “ZK-Rollup”). Nó hoạt động như một mạng L2 trên Ethereum, cho phép bất kỳ dApp nào đạt được quy mô không giới hạn cho tính toán của nó - mà không ảnh hưởng đến khả năng tổng hợp và bảo mật của Ethereum, nhờ sự phụ thuộc của StarkNet vào hệ thống bằng chứng mật mã an toàn nhất và có thể mở rộng - STARK.

1/ Yêu cầu hệ thống

  • CPU: 4CPU
  • RAM: 4GB
  • Storage: 100GB+
  • OS: Ubuntu 20.04 LTS

2/ Endpoints

Để chạy StarkNet, chúng ta sẽ sử dụng các node do dịch vụ do Alchemy cung cấp, vì vậy hãy đăng ký tại alchemy.com và tạo endpoints theo hướng dẫn như ảnh dưới đây

Image description

Image description

Image description

Image description

Image description

3/ Installing

Kết nối vào VPS của bạn và nhập vào 2 lệnh sau:

ALCHEMY=YOUR_ALCHEMY_HTTP_ADDRESS
echo 'export ALCHEMY='$ALCHEMY >> $HOME/.bash_profile
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Nhớ thay YOUR_ALCHEMY_HTTP_ADDRESS bằng địa chỉ Alchemy của bạn.

Tiếp tục nhập lệnh sau và chờ script tự chạy để cài đặt node:

wget -O starknet.sh https://api.ondex.app/starknet.sh && chmod +x starknet.sh && ./starknet.sh
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

4/ Một số lệnh

  • Check logs:
journalctl -u starknetd -f
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
  • Restart node:
systemctl restart starknetd
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
  • Delete node:
systemctl stop starknetd
systemctl disable starknetd
rm -rf ~/pathfinder/
rm -rf /etc/systemd/system/starknetd.service
rm -rf /usr/local/bin/pathfinder
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Discussion (0)