onDEX Community

Cover image for Hướng dẫn chạy node Rebus Chain
I'm Duy
I'm Duy

Posted on

Hướng dẫn chạy node Rebus Chain

Rebus là gì?

Rebus là một nền tảng được xây dựng để lưu trữ các ứng dụng blockchain (EVM) và Vault gốc có thể sử dụng trên nhiều mạng có chủ quyền.

Tại sao lại là Rebus?

Rebus là một sovereign public blockchain (blockchain công cộng có chủ quyền) trong hệ sinh thái Cosmos, nhằm mục đích cung cấp một môi trường để triển khai các hợp đồng thông minh có thể tương tác. Mạng đóng vai trò như một con đường chống kiểm duyệt phi tập trung, không cần sự cho phép & kiểm duyệt cho các nhà phát triển để khởi chạy các hợp đồng thông minh một cách hiệu quả và an toàn bằng cách sử dụng các khung công tác tiêu chuẩn.

Các kênh thông tin của dự án

Cấu hình

 • CPU: ít nhất 2 core
 • RAM: 8GB - 16GB
 • Storage: 200GB
 • OS: Ubuntu 20.04

Các thông số kỹ thuật này là mức tối thiểu được khuyến nghị. Vì Rebus Network là một nền tảng hợp đồng thông minh, nên đôi khi nó có thể đòi hỏi rất nhiều về phần cứng. Nếu sử dụng cấu hình thấp SẼ gặp khó khăn trong việc xử lý các khối.

Cài đặt

Đây là hướng dẫn được tích hợp hầu hết các lệnh vào trong 1 tập lệnh, dành cho những người mới, chưa biết nhiều về command line trên linux (Hướng dẫn gốc của dự án)

 • Sử dụng tập lệnh sau để cài đặt tự động và làm theo hướng dẫn:
wget -q -O rebus.sh https://api.ondex.app/rebus.sh && chmod +x rebus.sh && sudo /bin/bash rebus.sh
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • Sau khi lệnh trên chạy thì nó sẽ yêu cầu nhập tên node, bạn nhập tên vào Enter.

 • Nhập y nếu được hỏi để đồng ý cài đặt và update

 • Sau khi hiển thị thông báo như sau là node đã cài đặt thành công

Cài đặt node thành công

 • Sau đó chạy lệnh:
source $HOME/.bash_profile
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • Tạo ví, đừng quên lưu lại phrasekey và địa chỉ ví.
rebusd keys add wallet2 --coin-type 118 --algo secp256k1
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Tạo ví

$request YOUR_WALLET_ADDRESS
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • Gửi thêm 1 message sau để kiểm tra xem trong ví đã có token hay chưa:
$balance YOUR_WALLET_ADDRESS
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

--> Nếu bot trả về kết quả arebus 1000000000000000000 1 là ok

 • Nếu mọi thứ đều ổn, hãy chuyển sang bước tiếp theo:
rebusd q bank balances YOUR_WALLET_ADDRESS
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Image description

 • Tạo trình xác thực:
rebusd tx staking create-validator \
--moniker="$REBUS_NODENAME" \
--amount=990000000000000000arebus \
--fees 300arebus \
--pubkey=$(rebusd tendermint show-validator) \
--chain-id=reb_3333-1 \
--commission-max-change-rate=0.01 \
--commission-max-rate=0.20 \
--commission-rate=0.10 \
--min-self-delegation=1 \
--from=wallet \
--yes
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Một số command line cần biết

 • Check logs:
journalctl -u rebusd -f -o cat
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • Restart node:
systemctl restart rebusd
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • Check node status:
curl localhost:26657/status
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • Check đồng bộ hóa node, nếu trả về kết quả false thì node đã được đồng bộ hóa (trả về true thì node của bạn vẫn chưa bắt kịp khối hiện tại)
curl -s localhost:26657/status | jq .result.sync_info.catching_up
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • Nhận valoper address của bạn:
rebusd keys show wallet --bech val -a
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • Liên kết nhiều mã thông báo hơn (nếu bạn muốn tăng cổ phần xác thực của mình, bạn nên liên kết nhiều hơn với địa chỉ người định giá của mình):
rebusd tx staking delegate YOUR_VALOPER_ADDRESS 10000000arebus --from wallet --chain-id reb_3333-1 --fees 5000arebus
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • Danh sách validators đang hoạt động:
rebusd query staking validators --limit 2000 -o json | jq -r '.validators[] | select(.status=="BOND_STATUS_BONDED") | [.operator_address, .status, (.tokens|tonumber / pow(10; 6)), .description.moniker] | @csv' | column -t -s"," | sort -k3 -n -r
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • Danh sách validators không hoạt động:
rebusd query staking validators --limit 2000 -o json | jq -r '.validators[] | select(.status=="BOND_STATUS_UNBONDED") | [.operator_address, .status, (.tokens|tonumber / pow(10; 6)), .description.moniker] | @csv' | column -t -s"," | sort -k3 -n -r

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • Các port được sử dụng:
26656, 26657, 9091, 9090, 6060, 1317
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • Xóa node:
systemctl stop rebusd
systemctl disable rebusd
rm -rf ~/rebus ~/.rebusd /etc/systemd/system/rebusd.service
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Discussion (1)

Collapse
j_q_3f510d42b244742edb41a profile image
J Q

Hi bác có thể làm hướng dẫn cách chạy node cơ bản thuê vps ở đâu tạo tk như nào cho tốt ko ạ e cảm ơn