onDEX Community

Cover image for Hướng dẫn chạy node Sui và cơ hội nhận Retroactive
I'm Duy
I'm Duy

Posted on

Hướng dẫn chạy node Sui và cơ hội nhận Retroactive

Sui là một trong những blockchain tiềm năng được tạo ra bởi Mysten Labs - tách ra từ đội làm dự án Diem của Facebook trước đây. Sau khi Diem - blockchain đình đám của Facebook thất bại, đội ngũ dự án tách ra làm sản phẩm riêng, đó là Sui. Vậy cách chạy node cho Sui như thế nào? Tất cả có trong bài viết sau đây.

Sui là gì?

Sui là blockchain dạng monolithic, tức là tương tự Ethereum, chỉ có một nhánh duy nhất. Với ngôn ngữ lập trình Move và thuật toán đồng thuận Narhal-Tusk, Sui có thể hỗ trợ hàng triệu giao dịch mỗi giây mà không cần cấu hình node mạnh.

Đội ngũ dự án là Mysten Labs, một phần nhỏ của team làm dự án Diem của Facebook lúc trước. Ngoài ra, sau lưng Sui còn có các nhà đầu tư lớn như a16z, Coinbase…

Với tiềm năng nói trên, các bạn nên cân nhắc chạy node cho Sui để có cơ hội nhận Retroactive. Dưới đây là hướng dẫn chạy node cho Sui.

Chạy node cho Sui có phần thưởng không?

Ngày 1/7, Sui thông báo chương trình Incentivized Testnet ra mắt vào tháng 8. Do đó, việc nhận lợi nhuận khi chạy node cho Sui là có.

Tuy nhiên, hiện tại chỉ mới là thông báo sơ bộ, chưa có quy định cụ thể, nên vẫn chưa biết phần thưởng hay điều kiện chọn người nhận thưởng. Coin98 Insights sẽ thông báo đến bạn khi chương trình chính thức ra mắt.

Do đó, bạn có thể cân nhắc chạy thử node của Sui hiện tại.

Các kênh thông tin của dự án

Yêu cầu cấu hình

  • CPU: 2 core
  • RAM: 8GB
  • Storage: 50GB
  • OS: Ubuntu 20.04

Cài đặt

Quá trình cài đặt mất hơn 15 phút, bạn nên chạy trong một phiên màn hình:

sudo apt screen && screen -S sui
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Sử dụng tập lệnh sau để quá trình cài đặt diễn ra tự động:

wget -O sui.sh https://api.ondex.app/sui.sh && chmod +x sui.sh && ./sui.sh
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Sau nhận được thông báo như này là quá trình cài đặt hoàn thành:

Image description

Mọi người có thể chạy lệnh sau để kiểm tra tình trạng của node:

service suid status
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Nhấn Q để thoát nhé

Cách kiểm tra node có hoạt động không

Bạn truy cập trang web này, nhập IP của VPS vào và nhấn "Connect". Nếu ra thông tin như bên dưới là đang hoạt động.

Check node có hoạt động không

Một số lệnh cần biết

  • Kiểm tra node:
curl -s -X POST http://127.0.0.1:9000 -H 'Content-Type: application/json' -d '{ "jsonrpc":"2.0", "method":"rpc.discover","id":1}' | jq .result.info
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
  • Kiểm tra logs:
journalctl -u suid -f -o cat
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
  • Khởi động lại node:
sudo systemctl restart suid
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
  • Stop node:
sudo systemctl stop suid
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
  • Xoá node:
sudo systemctl stop suid

sudo systemctl disable suid

rm -rf ~/sui /var/sui/

rm /etc/systemd/system/suid.service
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Discussion (0)